قرارداد کار

قرارداد کار

چه چیزهایی در قرارداد کار تنظیم می¬شود؟

قرارداد کار، حقوق و مکلفات کارپذیر و صاحب کار را تنظیم می¬کند. کارپذیر موظف می¬شود که کار مورد توافق با صاحب کار را انجام بدهد و صاحب کار موظف است که حقوق و هزینهٔ خدمات اجتماعی را بپردازد و روزهای تعطیل را تعطیلی بدهد. در قرارداد کار، حداقل نام هر دو طرف (نام صاحب کار و کارپذیر)، تاریخ آغاز قرارداد، کاری که در شرکت و یا کارخانه باید انجام بگیرد و مقدار حقوقی که باید پرداخت شود، قید می¬گردد. آنچه را که در قرارداد تعیین و قید نمی¬شود، دیگر قوانین و یا مقررات و به صورت دقیق، قانون الزامی سوئیس و قراردادهای جمعی، تنظیم می¬کند.