تعلیم- و تعلیم تکمیلی

تعلیم- و تعلیم تکمیلی

تعلیم- و تعلیم تکمیلی

در مراکز معلومات مربوط به شغل در منطقه¬ها، معلومات گوناگونی دربارهٔ تعلیم و تعلیم تکمیلی وجود دارد. برای اطلاع گیری و گفتگوهای کوتاه، افراد متخصص در خدمت شما هستند. بازدید شما از این مراکز رایگان است و در ساعت¬های کاری، این امکان هست که بدون وقت قبلی از این مراکز دیدار کنید. برای یک مشاورهٔ شخصی در بارهٔ ارتقای شغلی که هزینه بردار است، باید وقت گرفته شود.