بیکاری

بیکاری

اگر بیکار شوم، چه باید بکنم؟

هر کسی که در سویس زندگی می کند به عنوان خواهان کار)زن یا مرد( اگر بیکار می شود می تواند شرایط لازم را تکمیل کرده برای پول بیکاری تقاضا ارائه دارد.

قبل از دست دادن کار می باشد. برای پرسش های در رابطه بیکاری، صندوق های بیکاران Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (مرکز ارائه کار منطقوی) قابل مراجعه می

باشد. برای از دست دادن جای کار و تهدید بیکاری موارد آتی مهم اند:

  • شروع برای یافتن یک جای کار جدید در صورتیکه تا هنوز آغاز به آن نکرده باشید.این کوشش ها برای تقاضا و ادعا برای پول روزمره بیمه بیکاران باید اثبات شود.
  • یادداشت ها،کاپی ها و تقاضای های کار کتبی واسناد معتبر مبنی بر رد باید نگهداری شوند.