ሕጻናት

ምኽሪ ወላዲ

Graubünden ኣገልግሎት መማከሪ ወለዲ

ናይ ሕጻናት ደቆምን ናይ ሚድህ ሕጻናትን ወላዲ መማክርቲ አገልግሎት ብምድዋል ስለ አመጋግባ ክንክን ሓገዝ ምሃብ አተዓባብያ ዙሪያ ሓገዝ ክረክቡ ይክእሎ እዮም። ካብዚ ብተወሳኪ ንኣብነት ሕጻናት ቆልዑት ኣዝዩ ዘስሕቅ ወይድማ ናይ ምርጋዕ ኣብ ገፆም እንተሃሊውዎም ኡሱ ሓገዝ ምርካብ ይክእሉ። ንኣገልግሎት ምክሪ ናብቲ ማእከል ብምድዋል መማከርቲ ናብ ገዝኦም ብምምፃእ ጉብኝት ወይድማ ብቴሌፎን ወይድማ ብኢንተርኔት መረዳእታ ክህብዎም ይክእሉ።