ምኽሪ

ምኽሪ

ኣብ በዕሎምን ኣብ መንጎ ደቆምን ጸገም እንተተፈጢሩ ኣበይ ሓገዝ ክረክቡ ይክእሉ?

ኣብ ስዊዘርላንድ ውሽጢ ንወለዲ ስድራ ቤትን ሕጻናትን ሓገዝ ዘቕርቡ ሰፊሕ ኣገልግሎታት ይረክቡ። ንመብዛሕትኡ ናይ ምኽሪ አገልግሎት ዝሓትዎ ክፍሊት አይህልውን።

 

Graubünden ኣገልግሎት መማከሪ ወለዲ

ናይ ሕጻናት ደቆምን ናይ ሚድህ ሕጻናትን ወላዲ መማክርቲ አገልግሎት ብምድዋል ስለ አመጋግባ ክንክን ሓገዝ ምሃብ አተዓባብያ ዙሪያ ሓገዝ ክረክቡ ይክእሎ እዮም። ካብዚ ብተወሳኪ ንኣብነት ሕጻናት ቆልዑት ኣዝዩ ዘስሕቅ ወይድማ ናይ ምርጋዕ ኣብ ገፆም እንተሃሊውዎም ኡሱ ሓገዝ ምርካብ ይክእሉ። ንኣገልግሎት ምክሪ ናብቲ ማእከል ብምድዋል መማከርቲ ናብ ገዝኦም ብምምፃእ ጉብኝት ወይድማ ብቴሌፎን ወይድማ ብኢንተርኔት መረዳእታ ክህብዎም ይክእሉ።

 

ስነ-ኣእምሮኣዊ ኣገልግሎት ቤት ትምህርቲታት

ኣብ Graubünden ካንቶን ኣብ ቹር፣ ኣብ ዳቮስ/ፕላትዝ፣ ዶማት፣ኢምት፣ ኢላንዝ፣ ላንድኳርት፣ ፖስቺያቮ፣ ሴንት ሞሪትዝ፣ ስኩዌልን ኣብ ቱሲስን ዞባዊ ኣብያተ ጽሕፈት ኣለዉ። ንዝሓሸ ሓበሬታ ምስቲ ዋኒን ተተሓሓዚነት ዘለዎም ትካላት ናይ መራኸቢ ዝርዝር እንተደልዮም Amt für Volksschule und Sport (ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ስፖርት) (ምንቅስቃስ ሰውነት) (መምርሒ) ድሕረ ገጽ ምርኣዩ።

 

ናይ Graubünden ናይ ቆልዑትን መንእሰያትን ስነ-ኣእምሮ

ናይ ሕጻናትን ጎርዞታትን ናይ ኣእምሮ ሕክምና ኣገልግሎት (Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden) ናይ ኣእምሮ ጸገም ጠቓሚ ምኽሪን ናይ ሕክምና ክትትል የቕርብ። ዋና ቤት ጽሕፈት ኣብ Chur/ቹር ይርከብ። ካልኦት ዞባዊ ማእከላት ድማ ኣብ Davos, Ilanz, Samedan, Roveredo ከምኡውን ኣብ Poschiavo ይርከቡ።

 

ድህረ ገጽ ዝወሃቡ ኣገልግሎት ናይ ዋና ቤት ጽሕፈት ክልላዊ ቢሮታት መራከቢ ኣድራሻ ሓበሬታ ትሕዝቶ።

 

ናይ ሕጹጽ እዋን ናይ ሕጻናትን ጎርዞታት ሓገዝ

እዚ 147 ናይ ሓደጋ መልሲ መውሃቢ Pro Juventute መስመር ሓገዝ ቆልዑን መናእሰይን ንዝህልዎም ሕቶ፣ ፀገማትን ንህጹጽ ኩነታትን ድጋፍ ይህብ። ኣብ 24/7 ይርከብ፡፡ ብተሌፎን ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ፣ ብቻት፣ ብኢ-ሜይልን ብኣገልግሎት መርበብ ሓበሬታን ተወከሱ።