ስራሕ እናደለዩ ድዮም?

ስራሕ እናደለዩ ድዮም?

ስራሕ እናደለዩ ድዮም?

ንዓርኮም፣ ንጎረቤቶም ስራሕ እንዳደለዩ እንተኮይኖም እንተድኣ ሓቢሮም/ተነጊሮሞም ጠቃሚ እዩ። በዚ ዓይነት መንገዲ ሓደሽቲ ስራሕ ቅድሚ ምውዳኦም ቅድም ኢሎም ሓበሬታ ንምርካብን ምልክታ ምምልካት ይኽእሉ።

 

ስራሕ ንምድላይ ኣብ ዞባዊ ናይ ስራሕ ምምዳብ ማእከል (Regional Job Placement Centres - RAV) ክትርኢ ትኽእል ኢኻ፡ ከምኡውን ኣብ መዓልታዊ ጋዜጣ፡ ዞባዊን ምምሕዳራዊን ነጋሪት ጋዜጣ፡ ወኪላት ስራሕ ከምኡውን ኣብ ኢንተርነት፡ ንኣብነት